پروژ ه ای که به همت شورای شهر بندرترکمن چشم دوخته است.

    پایگاه عدالت خواهان گلستان "این میدان که بعد از میدان رشت  ، دومین و بزرگترین میدان ماهی فروشان در کشور میباشد با چنگ و دندان مصوبه اش را از گرگان و گنبد گرفته و به بندرترکمن آورده شد و هدف از این انتقال عرضه سالانه  بیش از17 هزارتن ماهی پرورشی  به استانها و شهرستانها میباشد  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ