سوء استفاده یک دختر از شهدای گمنام در گالیکش + سند

پایگاه عدالت خواهان گلستان "دختر خانم 26 ساله ای که خود را اهل گرگان معرفی می کرد توانست 9 روز بعد از تدفین شهدای گمنام در گالیکش از عواطف انسانی مردم استفاده کند و قبض هایی را بنام شهدای گمنام در ازای دریافت پول تحویل دهد

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ