نخبگان جریان ساز یا جریانات نخبه سوز در قوم ترکمن

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "درباره نقش نخبگان در جوامع مختلف در جامعه شناسی سیاسی ، مباحث متعددی مطرح شده است.  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ