درگیری پان گرگانیست های افراطی به بسکتبال گرگان کشیده شد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "درگیری های داخلی پان گرگانیست های افراطی این بار دامن ورزش استان را آلوده کرده  و با دو شقه کردن بسکتبال گرگان به دو قطب شهرداری گرگان و سولن بهشت هیرکان تیشه به ریشه بسکتبال گرگان زدند .

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ