نقش بسیج در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "راي حفظ هر جامعه از فساد و انحراف و سقوط ، نظارت همگاني و در بعضي از موارد ، نظارت گروهي اشخاص لازم و ضروري است تا افراد صالح بر آن چه بر جامعه مي گذارد ، نظارت داشته باشند و جامعه و فرد را از «رفتن به سوي فساد و انحرافات» محفوظ نگاه دارند ....  

<-BlogAbout->
دانلود
دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ